ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Sam Yaek, Wichian Buri, Phetchabun

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ลำจังหัน
กลุ่มอุทัย
ดงเข็ม
ท่าเกย
โค้งสุพรรณ
ถิ่นไทยงาม
พรหมยาม
ซับกรองทอง
ไร่ตาพุฒ
โป่งนกเป้า