แพร่ Phrae

54 06 พร PRE
หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
เหนือ ยมหิน 460,756 6,538.51 km2

รายชื่ออำเภอในจังหวัดแพร่