ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Na Phun, Wang Chin, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แม่แปง
นาพูน
นาปลากั้ง
วังลึก
ดอนกว้าง
ป่าไร่หลวง
เปาปม-ดงยาง
สวนป่าวังชิ้น
แม่สิน
นาพูนพัฒนา
วังลึกพัฒนา