ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Pa Sak, Wang Chin, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แม่กระต๋อม
ปางไม้
ป่าสัก
สองแคว
โป่งตืด
แม่กระต๋อม
สองแควล่าง
ป่าสักบน
ปางไม้พัฒนา
แม่กระต๋อมล่าง