ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Mae Pak, Wang Chin, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โป่ง
แม่บงเหนือ
แม่บงใต้
แม่ป้าก
แม่จอก
แซ่ฟ้า
นาฮ่าง
แม่จอกนอก
เหล่า
วังเย็น