ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Mae Phung, Wang Chin, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังขอน
ค้างคำปัน
วังกวาง
ค้างปินใจ
แม่แฮด
แม่ตืด
ป่าคา
ปางไฮ
ป่าม่วง
แม่พุง
ป่าไผ่
ปางมะโอ
ขุนห้วย
สวนป่าแม่สร้อย
แม่พุงหลวง
วังกวางเหนือ