ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Ban Nun, Song, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนุนเหนือ
หนุนใต้
ลอง
ศรีมูลเรือง
ศรีมูลเรือง
ลองลือบุญ
ศรีมูลเรือง
ลองลือบุญ
ดงพัฒนา
หนุนเหนือ
หนุนใต้