ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Sa-iap, Song, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนชัย
นาฝาย
ป่าเลา
นาหลวง
แม่เต้น
ดอนแก้ว
ห้วยโป่ง
ท่าวะ
ดอนชัยสักทอง
ป่าเลาเหนือ