ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Huai Mai, Song, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ลูนิเกต
ร่องถ่าน
ห้วยขอน
ป่าคา
ต้นหนุน
ดอนแก้ว
ห้วยหม้าย
ห้วยกาน
ลูเหนือ
นาตอง
ห้วยขอน
จัดสรร
ลูนิเกต
ห้วยขอน
ลูนิเกต
ห้วยขอน
ห้วยหม้ายหล่ายห้วย