ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

Tao Pun, Song, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ป่าแดง
ท่อสมาน
เตาปูน
นาไร่เดียว
ข่วงชมภู
ปงค่า
อัมพวัน
อัมพวัน
ท่อสมาน
เตาปุน
ท่อสมาน
แม่แรม