ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Nam Cham, Sung Men, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาตม
น้ำชำ
บวกโป่ง
บวกโป่ง
ร่องเสี้ยว
ร่องแดง
ร่องแค
ดอนแก้ว
บวกโป่ง
บวกโป่ง
บวกโป่ง
ร่องเสี้ยว
ร่องแค
ดอนแก้ว
น้ำชำ