ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Ban Kwang, Sung Men, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กวางเหนือ
กวางใต้
น้ำพุ
กวางใหม่
กุญชรนิมิต
กวางใหม่ถาวร