ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Sop Sai, Sung Men, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สบสาย
สบสาย
วังวน
หาดลี่
สบสาย
สบสาย