ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Hua Fai, Sung Men, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ช่องลม
ช่องลม
หัวฝาย
ทุ่งเจริญ
ป่าผึ้ง
เหล่าป่าผึ้ง
ดอนชัย
ช่องลม
เหล่าเจริญ
หัวฝาย
เหล่าป่าผึ้ง
เหล่าป่าผึ้ง
ช่องลม