ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

Tamnak Tham, Nong Muang Khai, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สะเลียมเหนือ
แม่คำมีตำหนักธรรม
สะเลียมใต้
แม่คำมีตำหนักธรรม
สะเลียมเหนือ
ตำหนักธรรม
สะเลียมเหนือ
ตำหนักธรรม