ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

Mae Kham Mi, Nong Muang Khai, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปงเตา
ท่าล้อ
รัตนปัญญา
พิมสาร